Algemene voorwaarden

Met deze voorwaarden word je vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over de dienstverlening van praktijk Betuwe. Wanneer de therapie betrekking heeft op een cliënt jonger dan 16 jaar, richten wij met deze informatie ons op de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt. 
 
1. Aanvangen en stoppen met de therapie
 Je aanvraag komt bij ons binnen en we bekijken welke therapeut passend is bij de hulpvraag en het snelste plek heeft. Met de voorgestelde therapeut maak je kennis. De therapie start zodra je aangeeft te willen beginnen met de voorgestelde therapie. De therapeut stelt vervolgens samen met jou/jullie een plan met doelen op. Dit plan kan in overleg altijd aangepast worden. Jij kan te allen tijde met de gesprekken stoppen. De therapeut kan de therapie alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden.  

2. De therapeut
Je behandelend therapeut is Petra Nieuwenhuize of Liza van der Meiden. Op naam van Petra Nieuwenhuize (praktijkhouder van Praktijk Betuwe)  is de praktijk aangesloten bij de Beroepsvereniging Nederlandse orde van BeroepsCoaches (NOBCO) Hierdoor ben je verzekerd van getoetste diploma's en accreditaties en toezicht op nascholing en supervisie. Zij heeft getekend zich te houden aan de Inernationale Etische Code (IEC). Deze IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema's als integriteit, professioneel en excellent handelen, (eigen)verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Wil je hier meer over weten dan kun je deze code bekijken op www.nobco.nl.  
 
3. Algemeen over de therapie
De therapie start met het helder krijgen van jou of jullie hulpvraag. De therapeut gaat ervan uit dat therapie een proces is van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, waarbij doel en werkwijze gaandeweg worden aangescherpt door middel van tussentijdse evaluatie. Het monitoren van de voortgang van het proces gebeurt door evaluatie met jou gedurende de gehele begeleidingsperiode.
 
Therapie voor jouw hulpvraag, zoals samen omschreven in het intakegesprek, en mogelijk aangevuld met informatie verkregen uit observaties en onderzoeksgegevens, hebben tot doel: afname van de lasten, vergroten van het inzicht in de lasten en/of het beter kunnen hanteren van de lasten.
 
Elk therapeutisch traject kan als onbedoeld neveneffect hebben tijdelijk uit balans te raken, toename van klachten en/of ongewenste reacties vanuit de omgeving van de cliënt. De therapeut zal je wijzen op risico’s als deze, maar is er op gericht elk risico te minimaliseren.
 
Voor elke hulpvraag bestaan altijd meerdere alternatieve behandelvormen. de therapeut werkt integratief. Dit betekent dat de therapeut maatwerk levert en vanuit verschillende behandelmogelijkheden onderdelen pakt die het beste op jouw situatie van toepassing zijn. Ze werkt transparant en zal je altijd vertellen welke keuzes er gemaakt worden en waarom. Je kan de therapeut er altijd op wijzen dat je je bij een voorgestelde methode minder prettig voelt. Zij zal dan alternatieven met je bespreken.
 
Eindresultaten zijn nimmer te voorspellen. De therapeut streeft echter altijd naar verbetering van welbevinden en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken. De trajecten worden afgesloten met een nabespreking. De trajecten bevatten effectmetingen en evaluatiemomenten waarmee het verloop getoetst wordt en beslist wordt over het vervolg.

In overleg kan  je een vertrouweling meenemen naar de therapie om je bij te staan. Je kinderen kun je nooit meenemen naar therapie als je bijvoorbeeld geen oppas hebt. Wel is het dan mogelijk een online sessie in te plannen. 

4. Vergoeding 
 Je start meestal met een kennismakingsgesprek. Deze kost eenmalig 35 euro. Voor therapie geldt een vast bedrag van 75 euro per gesprek.  Tot 24 uur van tevoren kun je een afspraak afzeggen of verzetten. Daarna brengt de therapeut de helft van de kosten in rekening. Eenmalig tijdens het traject kan er rekening worden gehouden met een situatie van overmacht. 

Na een gesprek ontvang je een bank-betaalverzoek via whats-app van je behandelend therapeut. De betaallink is lang geldig, maar je wordt verzocht om binnen een week te betalen.
 
Als je werkgever of de gemeente de kosten betaalt komt er 21% BTW bovenop de genoemde prijs, dit geldt ook voor ZZP-ers die een factuur willen om deze af te trekken van hun zakelijke kosten, dit dien je voorafgaand aan de start van je traject aan de therapeut kenbaar te maken.
 
Als je een factuur of bank-betaalverzoek niet op tijd betaalt, zal de therapeut je hier tweemaal om verzoeken. Heb je na de tweede aanmaning binnen 1 maand nog niet betaald, dan draagt zij het innen van de factuur over aan een incassodienst en zal de openstaande factuur verhoogd worden met deze bijkomende kosten.
 
Er is geen mogelijkheid tot vergoeding bij de zorgverzekeraar. Wel wil de therapeut meekijken en helpen om tot andere vergoeding te komen.  
 
5. Toestemming minderjarigen  
 De ouder(s) met het ouderlijk gezag van een kind onder de 16 jaar moet(en) toestemming geven voor een therapeutisch traject. Voor een kind van 12 tot en met 15 jaar geldt dat ook het het kind zelf toestemming moet geven. De toestemming wordt gegeven door middel van het invullen van het formulier ‘Toestemmingsverklaring voor therapie’ dat de therapeut zal overhandigen.
 
6. Verloop van een traject
 Je hebt een hulpvraag omdat je vastloopt in het leven, maar je hebt geen "geestelijke stoornis", zoals omschreven in het psychologisch handboek DSM V. Via de huisarts, je werkgever, de gemeente of een eigen zoektocht naar passende hulp ben je terecht gekomen bij praktijk Betuwe.
 
Als je je bij praktijk Betuwe aanmeldt maakt de therapeut een afspraak met je. Met haar heb je een kennismaking van maximaal 1 uur, waar zij luistert naar je verhaal en zichzelf nader aan je zal voorstellen. Op basis van je verhaal zal zij in deze kennismaking een zo goed mogelijk beeld scheppen wat zij voor jou kan betekenen en wat haar aanpak hiervoor is. Als je er een goed gevoel bij hebt, maken we een vervolgafspraak om de inhoudelijke gesprekken aan te vangen. Bij het eerste gesprek word je gewezen op deze algemene voorwaarden en stel je samen met de therapeut schriftelijk je aanvankelijke hulpvraag op. De therapeut zal zo helder mogelijk de aanpak uitleggen. Bij relatietherapie vinden er na de kennismaking eerst individuele gesprekken plaats met de twee partners afzonderlijk. Er zal een inschatting gemaakt worden van de benodigde aantal gesprekken.
 
Nu volgen sessies elkaar op in de afgesproken frequentie. Je kan huiswerkopdrachten mee krijgen of reflectievragen. Hierbij doet de therapeut een beroep op je medewerking om er samen voor te zorgen dat je hulpvraag beantwoord kan worden en aan de doelen gewerkt kan worden.
 
Te alle tijde kun je aangeven te willen stoppen met de gesprekken.
 
Tijdens de sessies zijn er meet- en evaluatiemomenten en wordt er bijgestuurd in de behandelmethodes wanneer dat nodig is.
 
Tussen sessies door is jouw therapeut via whats-app of mail bereikbaar voor vragen, opmerkingen of een pep-talk. Dit is kosteloos. Zij zal proberen binnen 24 uur op je bericht te reageren.
 
Het afsluitende gesprek zal bestaan uit een eindmeting (Hoe kwam je binnen en hoe sta je er nu voor), een evaluatie en het opstellen van een terugval-preventieplan. 

7. Afzeggen van afspraken
 Praktijk Betuwe hanteert de regel dat een afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd moet worden. Afzeggen kan telefonisch, per whats-app of per e-mail. De afspraak wordt dan kosteloos naar een ander moment verplaatst. Indien je te laat bent met afzeggen, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. Uit coulance wil de therapeut eenmaal rekening houden met een overmachtssituatie waardoor je kort voor aanvang van het gesprek af moet zeggen, de tweede keer zal ze wel de kosten doorberekenen, ook bij overmacht. 

Het kan ook voorkomen dat de therapeut een gesprek wil verzetten naar een ander moment. Zij zal dit altijd proberen met je te regelen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het gesprek. Uitzonderingssituaties van overmacht daargelaten. 

Mocht jouw therapeut onverhoopt langdurig uitvallen wegens ernstige ziekte, ongeluk of familieomstandigheden dan zal zij contact met je opnemen, of in uiterste geval haar vertrouweling die enkel bij haar onvermogen bij de cliëntgegevens kan. Petra en Liza zullen altijd proberen elkaars cliënten over te nemen bij langdurig uitval van de ander. 
 
8. Verslechtering en doorverwijzen
 Als de therapeut het vermoeden heeft dat er in jouw problematiek meer speelt dan waar zij je mee kan helpen dan zal zij je hier altijd open over informeren. Zij kan en mag alleen mensen helpen met problematiek waar geen persoonlijkheidsstoornis of psychisch ziektebeeld aan ten grondslag ligt. Soms is dit niet direct in het intakegesprek duidelijk of ontwikkel je gedurende het traject een aandoening (denk aan bijvoorbeeld een depressie). Dat is voor de therapeut alsnog redenen om je door te verwijzen naar je huisarts.
 
In het geval van crisis, waarbij je opmerkingen maakt of gedrag laat zien waarbij de therapeut vreest voor jouw of haar veiligheid of de veiligheid van jouw naasten kan zij hiervan melding doen bij jouw huisarts. Zij zal dit vooraf altijd met je bespreken dat ze dit van plan is.
  
9. Beroepsgeheim
 De therapeuten van Praktijk Betuwe hebben een beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming verstrekt zij geen inlichtingen over je aan anderen. Ook krijgen anderen geen inzage of afschrift van het dossier zonder jouw toestemming. Zij mag alleen het beroepsgeheim doorbreken bij een wettelijke plicht, bij een conflict van plichten of bij meldrecht.  Als een situatie uit gesprekken met jou besproken wordt met de supervisor van de therapeut, of in haar intervisiegroep, doet ze dit altijd anoniem. De praktijk gaat op slot als er niet gewerkt wordt. 
  
10. Gegevensverstrekking aan derden
Op het moment dat jouw werkgever of de gemeente de kosten van jouw gesprekken betalen, zullen zij periodiek op de hoogte gehouden willen worden over de voortgang van jouw welbevinden. Wat de therapeut hierover communiceert gaat altijd in overleg met jou en pas na jouw goedkeuring over de inhoud geeft ze informatie door aan derden.
 
Als je ziek uitvalt op jouw werk vanwege jouw klachten en hiervoor onder begeleiding bent, komt het voor dat jouw bedrijfsarts van de therapeut informatie wilt. De bedrijfsarts moet jou daarvoor altijd schriftelijk om toestemming vragen. Je mag erop vertrouwen dat de therapeut altijd feitelijk en integer over je zullen communiceren met derden.
 
Op facturen die de therapeut verstuurt aan derden voor vergoeding van jouw gesprekken staat jouw naam vermeld, dat er sprake is van psychosociale therapie of een persoonlijk ontwikkeltraject (maar niet waarvoor precies) en de gespreksdata.
 
Alle gesprekken die zijn gevoerd bij praktijk Betuwe worden genummerd volgens een unieke code. Deze gespreksnummers worden vermeld in de boekhouding. Nooit jouw naam.
 
Een vertrouweling van de therapeut heeft toegang tot de namen en telefoonnummers van alle cliënten, niet tot de inhoudelijke dossiers. Dit enkel met als doel cliënten te kunnen berichten bij zeer bijzondere omstandigheden waarbij de therapeut hiertoe niet meer in staat is. Je gegevens zijn opgeslagen in een afgeschermd computerprogramma. Mocht je dit vervelend vinden, dan zal jouw therapeut je gegevens afschermen voor haar vertrouweling, maar gevolg kan zijn dat je geen bericht ontvangt dat je gesprek door bijzondere omstandigheden van je therapeut niet door kan gaan. 

11. Dossier
De therapeut maakt een dossier aan, dit is een papieren dossier en staat niet online of in een computer. In dit dossier worden persoonsgegevens, afspraken en doelen en uitdraaien van correspondentie aan derden opgenomen evenals de aantekeningen tijdens het gesprek. Op jouw verzoek krijg je inzage in jouw dossier. Je krijgt jouw dossier niet mee naar huis, ook niet na afloop van jouw traject. Je dossier wordt bewaard op een afgesloten plaats. De bewaartermijn van dossiers is 1 jaar, daarna wordt deze onherkenbaar vernietigd. Mocht je willen dat na afloop je gegevens direct vernietigd worden, dan kun je hier schriftelijk om verzoeken. 

12. Klachten
Als er iets misgaat tijdens de gesprekken of als je niet tevreden bent, ga dan eerst in gesprek met je therapeut. Vaak kan een gesprek al een oplossing bieden. Als je er samen niet uitkomt, zal de therapeut vervolgens samen met je tot een redelijke oplossing proberen te komen.
 
Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen de bij de NOBCO aangesloten beroepscoach/therapeut. Je klacht wordt dan behandeld door de NOBCO klachtencommissie. Voor de toetsing of een klacht gegrond is wordt met name gekeken naar de Internationale Ethische Code (IEC). De klachtencommissie beoordeelt of de betreffende therapeut heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam therapeut mag worden verwacht, gezien de IEC. Meer informatie hierover vind je op www.nobco.nl